مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی
برخی از فعالیت های کارگزاری در زمینه مسئولیت اجتماعی
توانمند سازی سازمان های مردم نهاد
فعالیت های خیر خواهانه و انسان دوستانه
فرهنگی
آموزشی