آغاز فعالیت صندوق:
1389/04/15
شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار: 
10872
مدیر صندوق: 
کارگزاری بانک کشاورزی
ضامن نقد شوندگی و پوشش سود: 
بانک کشاورزی
"صندوق سرمايه گذاري باران کارگزاری بانک کشاورزی" تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام و در اندازه کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، شرکت فرابورس ایران، و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد است. سوددهی در این صندوق حاصل از نوسانات مثبت و یا منفی سهام موجود در پرتفوی صندوق است که در زمان ابطال واحد حاصل می گردد.

ترکیب دارائیهای صندوق به چه صورت است؟

✓ حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق، به صورت سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند

✓ حداکثر %30 از کل دارایی های صندوق، به صورت سرمایه گذاری در اوراق بادرآمد ثابت، اوراق مشارکت و سپرده بانکی

واحدهای سرمایه گذاری چیست؟

✓ کوچکترین جزء سرمایهگذاری صندوق واحد سرمایه گذاری است

✓ ارزش هر واحد از تقسیم «خالص ارزش داراییهای صندوق» به «تعداد واحدهای سرمایه گذاری» بدست میآید

خالص ارزش داراییها (NAV) چیست؟

ارزش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV)) ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت گذاری می شوند. شما با پرداخت مبلغی مالک بخشی از صندوق سرمایه گذاری می شوید. ارزش خالص دارایی‌ها که به اختصار NAV گفته می‌شود، در حقیقت ارزش کل دارایی‌های یک صندوق است پس از کسر بدهی‌های آن به روش زیر (از چپ به راست) محاسبه می‌شود:
تعداد واحدهای منتشر شده ÷ (بدهی‌ها – دارایی‌ها) = NAV

نحوه صدور واحدهای صندوق به چه صورت است؟

✓ ارزش صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایهگذاری باران برمبنای ارزش خالص داراییهای صندوق (NAV)، به صورت روزانه محاسبه شده و درسایت صندوق به نشانی fund.agribourse.com نمایش داده میشود.

✓ سرمایهگذاران برای خرید واحدهای صندوق میتوانند مبلغ سرمایهگذاری خود را به شماره حساب 397214715 به نام "صندوق سرمایهگذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی" نزد بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر واریز می نمایند

✓ پس از پرداخت به همراه مدارک هویتی خود (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از شعب کارگزاری بانک کشاورزی مراجعه نموده و فرآیند صدور واحدهای خود را با اخذ رسید صدور واحدها از مسئول شعبه، تکمیل نمایند.

نحوه ابطال واحدهای صندوق به چه صورت است؟

✓ سرمایه گذاران به همراه مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) و رسید صدور واحدها به یکی از شعب کارگزاری بانک کشاورزی مراجعه کنند.

✓ مبلغ ابطال واحدها حداکثر پس از 7 روز کاری به حساب مشتریان واریز خواهد شد.

حداقل و حداکثر مبلغ سرمایه گذاری در صندوق باران چقدر است؟

✓ حداقل تعداد واحدهای صندوق برای خرید و نگهداری 1 واحد است

✓ حداکثر سرمایهگذاری در صندوق 5 درصد تعداد کل واحدهای منتشره است

نحوه دریافت سود در صندوق باران چگونه است؟

✓ سود صندوق سرمایهگذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی بصورت دورهای و در فواصل مشخص نیست

✓ سود سرمایهگذاران از محل افزایش ارزش داراییهای صندوق( نوسانات سهام مثبت یا منفی) و تبعاً افزایش ارزش ابطال واحدهای صندوق خواهد بود.