محصولات کشاورزی

کنجاله سویا پلیت: فشرده سویا که به صورت مخروطی میباشد (روغن آن گرفته شده).

کنجاله سویا پرک: سویا به صورت له شده.

جو دامی: جو به صورت کاملا بهداشتی و پاک نشده.

گندم دورم: برای مصارف کارخانجات ماکارونی استفاده میشود(به صورت پوست نکنده)

ذرت: دانه ذرت میباشد.