مدارک مورد نیاز برای صدور کد معاملاتی

مدارک لازم جهت اخذ کد مشتریان حقیقی در بورس کالا بحضورتان اعلام می گردد:

1- فرم تکمیل شده درخواست کد حقیقی و فرم احراز هویت مشخصات مشتری (2 صفحه اصل باشد)
2- کپی کارت ملی وشناسنامه (کاملاً خوانا و برابر اصل)
3- جواز کسب مرتبط و یا پشت و رو پروانه بهره برداری
4- مدارک لازم دال بر تائید آدرس محل سکونت یا محل کار (قبض برق یا آب بصورتی که کد پستی در آن مندرج باشد)
5- درصورت داشتن وکیل وکالت نامه محضری و فرم احراز هویت ( 3 برگه اصل باشد)
6- افتتاح یکی از حساب های بانکی زیر و وکالتی نمودن حساب توسط فرم های مربوطه:
الف) کشاورزی (سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه)
ب) ملت (سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه)
ج) تجارت (جاری)

مدارک لازم جهت اخذ کد مشتریان حقوقی در بورس کالا بحضورتان اعلام می گردد:

1- فرم تکمیل شده درخواست کد حقوقی و فرم احراز هویت مشخصات مشتری (3 صفحه اصل باشد)
2- روزنامه آگهی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت (هیئت مدیره، تغییر نام، شماره ثبت و... )
3- رونوشت تمام صفحات اساسنامه و جواز تاسیس
4- رونوشت شناسنامه و کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (کاملاً خوانا و برابر اصل)
5- رونوشت اظهار نامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394 (در صورتی که مجموع دارایی ها کمتر از 36 میلیارد ریال و یا جمع کل ناخالص درآمد کمتر از 20 میلیارد ریال باشد اظهار نامه مالیاتی به تنهایی کفایت میکند.)
6- استعلام شناسه ملی و کد اقتصادی
7- رونوشت پشت و رو پروانه بهره برداری
8- درصورت داشتن وکیل وکالت نامه محضری و فرم احراز هویت ( 3 برگه اصل باشد)
9- افتتاح یکی از حساب های بانکی زیر و وکالتی نمودن حساب توسط فرم های مربوطه:
الف) کشاورزی (سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه)
ب) ملت (سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه)
ج) تجارت (جاری)