مشاور عرضه اوراق بهادار

تأمین منابع مالی در ایران به صورت سنتی در شبکه ی بانکهای تجاری و تخصصی انجام میشود، اما در سالهای اخیر و با ظهور صنعت بانکداری سرمایهگذاری در کشور، حرکتی نوین به سمت فعالسازی ظرفیتهای نهفته در بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی شرکتها و طرحها آغاز شده است. طراحی و معرفی ابزارهای نوین مالی، فرآیندی است که باعث شده صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی بتوانند سرمایه در گردش خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کنند. این ابزارها به دو گروه ابزارهای مبتنی بر سرمایه و ابزارهای مبتنی بر بدهی تقسیم میشوند.
ابزارهای مبتنی بر سرمایه شامل افزایش سرمایه، صندوق های سرمایهگذاری زمین و ساختمان و شرکتهای سهامی عام میباشند و روشن است که استفاده از این ابزارها به معنای تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام بوده و سرمایهگذاران در حکم مالکان قرار میگیرند.
ابزارهای مبتنی بر بدهی شامل اوراق مشارکت، اوراق بهادار اسلامي(صکوک) و گواهی سپرده ی مدت دار ویژه ی سرمایهگذاری هستند و استفاده از این ابزارها به معنای جذب منابع مالی مورد نیاز از محل استقراض از سرمایهگذارانی غیر از سهامداران شرکت بوده که عمدتاً به واسطه ی این سرمایه گذاری از بازدهی معین منتفع میشوند.

اوراق مشارکت

✓ اوراق مشارکت ابزاری است برای تأمین مالی طرحهای توسعه و نوسازی سودآور.
✓ سررسید 2 تا 5 سال
✓ پرداخت سود اوراق مشارکت به صورت علیالحساب در مقاطع 1 و 3 ماهه و سود قطعی در سررسید و متناسب با مدت نگه داری
✓ پرداخت اصل بدهی در پایان دوره به صورت یکجا.
شرایط شرکت و پروژه جهت انتشار اوراق مشارکت

✓ حداکثر اوراق مشارکت قابل انتشار، برابر با جمع حقوق صاحبان سهام باشد
✓ حداقل 40 درصد منابع مالي پروژه بايد از سوي ناشر تأمين گردد
✓ طرح از نظر فني، مالي و اقتصادي توجيه پذير باشد
✓ خالص ارزش فعلی طرح، مثبت و نرخ بازدهی داخلی آن بیش از نرخ سود تضمین شده ی بانکی باشد

اوراق اجاره

اوراق اجاره ابزاری برای تأمین مالی به پشتوانه ی داراییهای فعلی شرکت یا داراییهایی است که شرکت در آینده قصد خرید آنها را دارد.
✓ سررسيد 2 تا 5 سال
✓ پرداخت اجارهبها در دوره هاي 1، 3 يا 6 ماهه به عنوان سود به طور دورهاي به دارندگان اوراق
✓ پرداخت اصل بدهي در پايان دوره به صورت يکجا
شرایط استفاده
اگر شرکت غیردولتی باشد، دارا بودن شرایط ذیل الزامی است:
✓ اظهارنظر حسابرس در مورد صورتهاي مالي شرکت مردود يا عدم اظهار نظر نباشد
✓ مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات شرکت در دوسال گذشته مثبت باشد
✓ نسبت بدهي به داراييها کمتر از 90درصد باشد
✓ درمورد شرکتهاي عمومي، دولتي و شهرداريها نيز ميتوان از اين اوراق استفاده نمود.

اوراق سلف موازی

ابزاری است برای تأمین مالی از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار به پشتوانه ی دارایی یا کالاهای تولیدشده که شرکت، قصد فروش آنها را دارد.
ویژگی ها
✓ عدم پرداخت سود دوره ای
✓ پرداخت اصل و سود در پایان دوره
✓ تضمین حداقل سود در قرارداد سلف
✓ تعیین حداکثر سود در قرارداد سلف.
شرایط
کالا باید قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد تا در صورت درخواست تحویل فیزیکی خریدار، امکان تحویل آن فراهم باشد
استاندارد پذیر بودن کالا
برای تعیین قیمت پایه در عرضه ی اولیه ی سلفهای موازی استاندارد بلندمدت، باید مرجع قیمتی قابل اتکایی وجود داشته باشد تا قیمت پایه، عادلانه تعریف شود
عدم وجود محدودیت قانونی برای نقل و انتقال و قیمت کالا
وجود بازار نقدی قوی برای دارایی پایه
امکان خرید دارایی برای عموم افراد.

اوراق مرابحه

ابزاری است برای تأمین مالی از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار به پشتوانه داراییها و مواد و کالاهایی که شرکت قصد خرید آنها را دارد.
ویژگی ها
سررسيد 2 تا 4 سال (با پشتوانه کالا و مواد حداکثر 2 سال)
پرداخت سود قطعي تا پيش از سررسيد
پرداخت اقساط بهاي دارايي به صورت 1، 3 يا 6 ماهه
پرداخت اصل بدهي در انتهاي دوره به صورت يکجا

شرایط دارایی مورد پشتوانه
در زمان انتشار، دارايي موجود باشد يا شرايط تحويل آن در مواعد زماني مورد نظر فراهم باشد
دارايي از نظر قانوني، قضايي يا قراردادي جهت انتقال دارايي يا منافع و حقوق ناشي از آن محدوديتي نداشته باشد
مالکيت آن مشاع نباشد ( درصورت مشاع بودن، توافق همه ی مالکين لازم است)
به کارگيري دارايي در فعاليت شرکت منجر به ورود جريان نقدي يا جلوگيري از خروج آن از شرکت شود

اوراق سفارش ساخت

ابزاری است برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق به پشتوانه داراییهایی که شرکت قصد ساخت آن را دارد. از این اوراق در پیمانکاری و سفارش ساخت استفاده میشود.
ویژگی ها
سررسید 1 تا 4 سال انعطاف پذیری در پرداخت اقساط
پرداخت اصل بدهی در انتهای دوره یا تبدیل آن به اوراق اجاره یا مرابحه.
شرایط
هرگونه دارایی با شرایط ذیل که امکان ساخت یا تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر وجود داشته باشد، میتواند پشتوانه انتشار باشد
عدم محدودیت یا منع قانونی قراردادی یا قضایی جهت ساخت و انتقال دارایی
اخذ تمام مجوزهای قانونی جهت ساخت از مراجع ذي صلاح
بیمه ی مسئولیت مدنی و بیمه ی تمام خطرات در طی دوره ی ساخت تا پایان سررسید اوراق
عدم پذیرش پشتوانه ی داراییهایی که به مقدار انبوه و به طور مستمر در دوره ی کوتاه ساخته میشود.

گواهی سپرده ی مدت دار

ابزاری است برای تأمین مالی مورد نیاز جهت اجرای پروژههای توسعه و نوسازی با توجیه سودآوری از طریق انتشار عمومی اوراق بهواسطه بانکها
ویژگیها
سررسید 1 تا 4 سال
پرداخت سود دورهای علیالحساب به صورت 1، 3 یا 6 ماهه
پرداخت اصل بدهی به صورت یکجا در انتهای دوره.
شرایط
سودآوری ناشر براساس صورتهای مالی حسابرسی شده طی دو دوره ی اخیر
توجیه اقتصادی و سودآوری پروژه
تأمین مالی از ابزار تا 70 درصد سرمایهگذاری ریالی مورد نیاز.