مشـــاور پذیرش شرکتها

شرکتها به دلایل متعددی از قبیل الزام سهامدار عمده، دولت یا نهادهای قانونی، افزایش اعتبار داخلی و بینالمللی و تقویت برند محصولات جهت استفاده از تسهيلات اعتباری با وثیقه کردن سهام پذیرفته شده در بورس یا تعیین ارزش بازاری سهام شرکت، تمایل دارند در بورس پذیرش شوند. بخش پذیرش کارگزاری، شرکت متقاضی پذیرش را طی فرآیند پذیرش همراهی مینماید. این فرآیند شامل مشاوره و همکاری در جمع آوری، بررسی، تأیید، ارسال اطلاعات مورد نیاز و انجام مذاکرات با سازمان بورس و اوراق بهادار است..

مزایای مرتبط با کل اقتصاد

✓ تجهیز پساندازهای کوچک مردم برای انجام طرحهای بزرگ
✓ رشد و توسعه ی اقتصادی کشور
✓ تخصیص بهینه ی سرمایه
✓ افزایش ثروت و رفاه اقتصادی جامعه
✓ کنترل حجم نقدینگی اقتصاد و آثار ضدتورمی
✓ رشد تولید ناخالص ملی و افزایش اشتغال
✓ گسترش عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه ی ثروت
✓ مردم سالاری اقتصادی از طریق گسترش مالکیت و مشارکت عمومی
✓ نظارت عمومی بر شرکتها
✓ گسترش اقتصاد بازار محور
✓ کمک به افزایش آهنگ رشد پسانداز و سرمایهگذاری.

مزایای مرتبط با متقاضی

✓ سهولت تأمین مالی شرکت از طریق بورس و انتشار اوراق مشارکت
✓ افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه ی سرمایه
✓ برخورداری از مشوقهای دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی
✓ شفافیت تعیین قیمت سهام و اوراق بهادار شرکت
✓ سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و انتقالپذیری مالکیت
✓ افزایش اعتبار داخلی و بین المللی
✓ آشنایی جامعه با واحدهای اقتصادی و ابزار بازاریابی محصولات شرکت
✓ تسهیل وثیقه گذاری سهام توسط سهامداران
✓ سهولت تأمین مالی از سامانه ی بانکی
✓ ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت
✓ ارتقاء سیستمهای اطلاعات حسابداری و کنترل های داخلی شرکت به تبع استقرار نظام راهبری شرکتی
✓ امکان استفاده از مشارکت عمومی در توسعه ی شرکت
✓ استفاده از معیاری مناسب برای مقایسه با سایر شرکتها
✓ بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت
✓ ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق طرحهای واگذاری اوراق بهادار
✓ بهبود سلامت شرکت با رعایت مقررات بورس و حسابرسی مستقل
✓ افزایش قدرت چانه زنی شرکت

مزایای مرتبط با سهامداران

✓ تعیین قیمت منصفانه ی داراییها
✓ کسب بازده مناسب و پوشش نسبی در مقابل تورم
✓ کاهش ریسک سرمایهگذاری به دلیل ارتقاء شفافیت
✓ نقدشوندگی بالا به دلیل وجود بازار منسجم
✓ برخورداری از معافیتهای مالیاتی قانونی
✓ انتخاب اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت
✓ نظارت بر فعالیت شرکتها در قالب قواعد و قوانین بازار سرمایه
✓پاسخ گویی بیشتر مدیران شرکتها.

شرایط عمومی پذیرش

شرایط پذیرش در بورس و فرابورس در جدول ذیل آمده است:

ردیف

شرط اختصاصی

بورس

فرابورس

بازار اول

بازاردوم

بازار اول

بازار دوم

بازار پایه

بازار SME

تابلو اصلی

تابلو فرعی

1

سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از .... میلیارد ریال کمتر نباشد.

1000

500

200

10

1

1

1

2

تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهامداران در نظر گرفته نشده باشد.

می­تواند سهام ممتاز هم باشد.

می­تواند ممتاز هم باشد.

3

حداقل باید .... سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.

3

3

2

2

1

1

1

4

حداقل ... از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل ... نفر باشد.

٪20

1000

٪ 15

750

٪10

250

٪10

200

٪5

_

_

5

در .... دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشمانداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

3

2

1

1

_

_

_

6

زیان انباشته...

نداشته باشد

-

_

چشم انداز روشن برای خروج از اصل 141 داشته باشد.

7

براساس آخرین صورتهای مالی سالانه­ی حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها، حداقل ...... باشد.

30

20

15

15

_

_

_

8

اساسنامه­ی متقاضی باید منطبق با اساسنامه­ی نمونه مصوب هیأت مدیره­ی سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده توسط سازمان و سایر مراجع ذيصلاح، تدوین شده باشد.

9

سود عملیاتی شرکت در .... دوره­ی مالی منتهی به پذیرش، از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی آن طی این دورهها ..... باشد

دو - مثبت

یک- مثبت

_

_

_

10

گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی.... دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعديلات قابل توجه در درآمدها، هزینهها، سود، زیان، بدهیها و تعهدات متقاضی نباشد.

دو

دو

یک

آخرین

11

دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت برصورتهای مالی، وجود نداشته باشد.

افشا شود.

12

به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس(از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.

13

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متقاضی دارای سابقه­ی محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفهای نباشد.

_

_

14

چنانچه تأسیس و  فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا  اخذ مجوزهای قانونی باشد، متقاضی موظف است موارد یاد شده را رعایت نماید.

-

-

15

هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از  ٪51 سهام متعلق به سهامداران عمده، منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیأت پذیرش خواهد بود.

_

_

_

_